До відома учнів

До відома учнів

20.06.2021 в 22:12 Пиптя С. П. 927 0 MarynaBaldovska

Учися правильно спостерігати

Осмисли мету спостереження.
Уточни предмет спостереження.
Розроби план спостереження.
Визнач форму запису явищ, які спостерігаються (у процесі спостереження або відразу після його закінчення). Спостереження повтори 2-3 рази з метою підвищення його об’єктивності.
Під час опису явищ, які спостерігаються, зверни увагу на те, як вони відбуваються в часі та за яких умов. Пам’ятай, що мета опису явищ – виявити найбільш точні та повні їх ознаки.
Під час опису результатів спостережень зверни увагу на те, що суттєво нового було виявлено і що загального з раніше відомим.
Одержані результати оформи у вигляді письмового звіту або малюнків та схем, тобто графічно.

План проведення експерименту та спостереження

Експеримент – навчальний дослід, спроба щось зробити, розпочати.

І. Сформулюй мету проведення експерименту (спостереження).

Зроби припущення про можливі результати, сформулюй результати.
З’ясуй зв’язок об’єкта, обраного для спостереження з іншими об’єктами, які вже вивчалися.

ІІ. Сплануй проведення експерименту (спостереження).

З’ясуй, які умови, матеріали необхідні для цього.
Склади подумки схему його проведення.
Вибери найбільш оптимальний спосіб фіксування результатів.

ІІІ. Проведи експеримент (спостереження).

Послідовно здійснюй усі етапи експерименту.
Проведи необхідні вимірювання, замалювання, запиши результати.
Перевір точність одержаних результатів.

ІУ. Оброби одержані результати.

Порівняй одержані результати з висунутою раніше гіпотезою.
Сформулюй висновок.
Поясни, що показує даний експеримент, пов’яжи це з явищами, теоріями, законами, які вивчаються.

Учися робити порівняння

Порівнювати – поставити поряд, встановити подібності та відмінності. Порядок порівняння:

Знайди відповідь на запитання: хто такий? Що таке?
Порівняй визначення двох предметів або явищ. Знайди основну подібність.
Виділи суттєві ознаки кожного предмета.
Порівняй обидва або кілька предметів за одними і тими самими виділеними ознаками.
З’ясуй усі ознаки подібності та відмінності об’єктів.
Знайди і поясни причини подібності та відмінності.

Учися робити аналіз

Аналіз – процедура розумового та реального розчленування предмета (явища, процесу), а також виділення окремих частин, ознак, властивостей. Порядок аналізу:

Подумки розчленуй об’єкт, предмет, явище на окремі складові частини, які мають функціональне значення.
Спробуй виявити у виділених блоках характерні особливості, деталі предмета, який вивчається.
Подумай про причини такого поділу на блоки.

Учися робити узагальнення

Узагальнення – процес міркування, який приводять до знаходження загального в заданих предметах та явищах. Порядок узагальнення:

З’ясуй найважливіші моменти у фактах або явищах, які розглядаються.

Визнач їх подібність.
Встанови зв’язок між ними.
Сформулюй загальний висновок.

Учися складати тези

Теза – положення, яке коротко висловлює яку-небудь ідею, а також одну з думок лекції, доповіді, твору.

Ознайомся зі змістом матеріалу, зверни увагу на шрифтові виділення, ця підказка допоможе тобі в роботі.
Розбий текст на змістові блоки (за допомогою плану).
Визнач головну думку кожної частини (можна підкреслити).
Осмисли суть виділеного, сформулюй своїми словами або знайди подібне формулювання в тексті.
Тези пронумеруй – це дасть змогу зберегти логіку авторських міркувань.
Відділяй одну тезу від іншої – це полегшить роботу.

Учися правильно висловлювати свої думки

Щоб навчитися грамотно говорити, потрібно навчитися читати і слухати.
Читаючи, не тільки заглиблюйся в усть написаного, а й намагайся побачити, почути, зрозуміти та запам’ятати художні особливості мови, мовні звороти.
Нагромадженню активного запасу слів допоможе спеціальна робота: заведи словник для запису нових слів, тренуй себе в їх запам’ятовуванні та вимові. Підбирай до слів антоніми та синоніми, вивчай слова, які використовуються в переносному значенні.
намагайся не тільки зрозуміти зміст мови оратора, а й запам’ятай прийоми її побудови.
Слідкуй за тим, щоб у розповіді не зустрічалися слова-паразити, не допускай непотрібних поворотів – це збіднює мову. Слідкуй за побудовою речень, уникай особливо складних конструкцій.
Щодня читай вголос по 15-20 хвилин, заглиблюйся в зміст тексту, визнач, де потрібно зробити наголос, паузу, який відтінок надати мові.

Як складати конспект

Конспект – короткий запис змісту. Основні вимоги до написання конспекту: систематичність та лаконічність викладу матеріалу, стислість, переконливість та доказовість.

Етапи конспектування:

Прочитай текст, відзнач у ньому нові слова, незрозумілі місця, імена, дати, склади перелік основних думок, що містяться в тексті, склади простий план.
З’ясуй у словнику значення нових незрозумілих слів, випиши їх у зошит.
Повторне читання поєднуй із записом основних думок автора та ілюстрацій. Записи вели своїми словами, не переписуй текст статті. Записи намагайся робити стисло, користуйся правилами запису тексту.
Прочитай конспект ще раз, доопрацюй його.

Види конспектів:

План-конспект – це переказ прочитаного або почутого, викладений у формі плану. Стислий, простий, швидко складається та запам’ятовується; навчає визначати головне, чітко та лаконічно викладати думку, дає можливість засвоїти матеріал ще в процесі його вивчення. Усе це робить конспект незамінним, якщо необхідно швидко підготуватись до доповіді, виступу, проте працювати з ним через деякий час важко, оскільки зміст матеріалу погано відновлюється в пам’яті.

Текстувальний (цитатний) конспект – конспект, створений з уривків оригіналу – цитат. Побудований з промови автора, з вкладених ним фактів. Використовується для роботи з першоджерелами. Проте конспект не сприяє активній розумовій роботі, а слугує, як правило, тільки ілюстрацією до теми, яка вивчається.

Вільний конспект – це поєднання виписок, цитат, тез. Потребує серйозних зусиль під час складання, найвищою мірою сприяє засвоєнню матеріалу. Вимагає вміння активного використання всіх типів записів: планів, тез, виписок.

Тематичний конспект – це конспект відповіді на поставлені запитання або конспект навчального матеріалу теми. Може бути оглядовим і хронологічним, учить аналізувати різні точки зору на одну і ту саму проблему. Активізує наявні знання та особистий досвід, використовується в процесі роботи над доповіддю, рефератом.

Як підготувати реферат

Реферат – це короткий виклад змісту книжки, статті.

Підбери літературу з теми, яку вивчаєш, ознайомся з її змістом.
Користуючись закладкою, відзнач найбільш суттєві місця або зроби виписки.
Склади план реферату.
Використовуючи рекомендації щодо складання тематичного конспекту та складеного плану, напиши реферат, у кінці якого обов’язково вислови своє ставлення до теми та її змісту.
Прочитай текст та відредагуй його.
Правильно оформи реферат (на титульній сторінці вкажи тему реферату, відомості про себе, текст пиши з одного боку аркуша, почни з плану, не забудь залишити широкі поля, не користуйся скороченнями, у кінці реферату наведи список використаної літератури (вкажи автора книжки, її назву, видавництво, рік видання), залиш два чисті аркуші для написання рецензії).

Правила запам’ятовування:

Зосередься, залиш сторонні думки, налаштуйся на запам’ятовування.
Намагайся зрозуміти головний зміст матеріалу, що викладається, у протилежному випадку працюватиме механічна пам’ять, яка є менш продуктивною, ніж логічна.
Приділи особливу увагу структурі матеріалу. З’ясуй, чим зумовлена така послідовність його викладу.
Відділи основний матеріал від ілюстративного, який запам’ятовувати не потрібно.
Промов кілька разів нові слова, дати.
Промов уголос формулювання висновків, законів.
Відтвори весь матеріал за планом.

ВИМОГИ ДО МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Мультимедійна презентація – це програма, яка може містити текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайд-шоу, звукове оформлення і дикторський супровід, відеофрагменти і анімації.

1. Дотримання єдиного стилю оформлення.
2. Всі слайди презентації повинні бути виконані в програмі Microsoft Power Point будь-якої версії в єдиному стилі.
3. Розмір файлу повинен бути не більш ніж 2Мб, кількість слайдів 15-20 шт.
4. Має бути титульний, інформаційний та закріплюючий слайди.
5. Титульний слайд повинен відображати тему презентації і хто її виконав (прізвище, ім’я, школа, місто). На закріпдюючому слайді вказується, звідки взяли інформацію і ілюстрований матеріал (автор, рік видання, адреса сайту).
6. Формат слайдів.

Параметри сторінки:

- розмір слайдів – екран;
- орієнтація – альбомна;
- ширина – 24 см.;
- висота – 18см.;
- нумерація слайдів з "1”.

7. Формат видачі слайдів – "Презентація на екрані”.
8. Оформлення слайдів:

- шрифти для використання: Times New Roman, Arial, Arial Narrow. Не можна змішувати різні типи шрифтів в одній презентації;
- написання: звичаний, курсив, напівжирний;
- колір і розмір шрифту має бути підібраний так, щоб всі надписи чітко читати на вибраному полі слайду.

9. В титульному і завершувальному слайді використання анімаційних об’єктів не допускається.
10. Не слід заповнювати один слайд великим об’ємом інформації.
11. Потрібно використовувати короткі слова та речення.
12. Найбільш важлива інформація повинна знаходитись в центрі екрану.
13. Вимоги до інформації: достовірність, повнота, використання сучасних джерел інформації, достатність.
14. Вимоги до тексту: науковість, логічність, доступність, однозначність, лаконічність, завершеність.
15. Відсутність граматичних та інших помилок.
16. На одному слайді рекомендується використовувати не більш ніж 3 кольри: один для фону, другий для заголовку, третій для тексту.
17. Для фону слід використовувати більш холодні відтінки (синій, зелений).
18. В мультимедійній презентації необхідно підібрати таке співвідношення: фон – колір шрифту, яке не стомлює очі і дозволяє легко читати текст.
19. Використовуйте можливості комп’ютерної анімації для представлення інформації на слайді.
20. Слід використовувати ефекти анімації в середині слайду та при зміні слайду.
21. Анімація об’єктів повинна проходити автоматично. Анімація об’єктів "gj щелчку” не допускається.
22. Таблична інформація вставляєтьсся в матеріал, як таблиця текстового процесора MS Word або табличного поцесора MS Excel.
23. Не слід використовувати таблиці з великою кількістю даних.
24. Діаграми готуються з використанням майстра діаграм табличного процесора MS Excel.
25. Надписи до ілюстрованого матеріалу повинні сприяти правильному сприйняттю запропонованого матеріалу (Н.: Не "Ми у лісі”, а краще використовувати "Дослідження рослинності лісу за ярусами”).
26. Для файлу мультимедійної презентації слід надати ім’я, він повинен мати розширення ppt. Наприклад: Петренко А. С. – petrenko_as.ppt або as_petrenko.ppt.
27. Бажано добавляти в мультимедійну презентацію звукові фрагменти, мультиплікації, фрагменти фільмів для забезпечення емоційного впливу.

Типові помилки у презентаціях:

1. Відсутність титульного слайду з темою уроку, метою, прізвищем, повним ім’ям та по батькові автора презентації.
2. Відсутність останнього слайду зі словами «Дякую за увагу!».
3. Відсутність підсумку уроку, висновків.
4. Під час розкриття теми лексика не відповідає віковим особливостям учнів початкових класів.
5. Слайд містить обсяг інформації завеликий для сприйняття.
6. Відсутні джерела інформації : література, інтернет-сайти.
7. Недоцільне використання анімації (займає багато часу, заважає логіці сприйняття змісту, надмірна кількість анімаційних об’єктів);
8. Презентація дублює картинну наочність, не має ніякої цінності для активізації активності дітей на уроці.

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Чітко уяви і перевір по записах у зошиті, які необхідно виконати дії і якого потрібно досягти результату.
2. Згадай зміст матеріалу, викладеного вчителем, поради щодо виконання завдання, знайди в підручнику, які потрібно застосувати, подивись у зошиті зразки роботи, виконаної у класі на уроці.
3. Уяви, як виконуватимеш завдання.
4. Якщо це задача чи вправа, то знайди в них спільне з виконаними на уроці, проаналізуй умови, склади план розв’язання, здійсни його.
5. Якщо задано текст (для вивчення чи заучування), то читай його уважно, намагайся у всьому розібратися, зіставляй з рисунками, схемами, кресленнями, користуйся словником, наводь свої приклади.
6. Читаючи текст, намагайся спочатку запам’ятати головне. Для цього виділи основні думки, поділи текст на частини і склади план.
7. Те, що важко запам’ятовується, — дати, визначення, імена, формули, назви — випиши на поля зошита чи в окремий зошит, заучуй, згадуючи їх місце в тексті.
8. Обов’язково перевір, чи досягнув потрібного результату.
9. Якщо це була задача або вправа, то перевір результат розв’язання.
10. Якщо засвоював текст, то закрий книгу, уяви основні думки й частини прочитаного, перекажи їх, перевір результат запам’ятовування.
11. Коли контроль показав, що завдання виконати не вдалося, то потрібно повторити роботу, вишукуючи недоліки.
12. Якщо не вдалося розв’язати задачу, знову проаналізуй умови, уточни зв’язок між тим, що дано, і тим, що вимагається, склади план розв’язання і знову виконай його.
14 Якщо не запам’ятав текст, то читай його ще раз, звертаючи увагу на основні думки, їх зв’язок, їх місце в тексті.
15. Повторюй текст по частинах, а потім повністю.

Автор матеріала
Поділитись в соціальних мережах
Прикріплення
Відсутні
Додаткові функції
Друкувати
Надіслати другові
Коментарі
avatar